UENO

×
×

Hjelpeartikler

Hjelpesidene inneholder dokumentasjon og veiledninger skrevet av våre ansatte. Vennligst velg en kategori eller søk i hjelpesidene.

Artikler

Avtalevilkår for bruk av UENOs produkter og tjenester

STANDARD VILKÅR

Avtalebetingelser for kjøp av tjenester fra Ueno pr. 1.1.2007. Avtalen ble sist revidert 25.09.2014.

1. Generelt
Denne avtalen gjelder for kjøp, leie og levering av alle varer og tjenester levert av Ueno. Den enkelte tjenestes innhold og funksjoner er til enhver tid definert på Uenos hjemmesider.

Ueno forbeholder seg retten til å bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelig på serverne, og til å endre innhold eller funksjoner på kort varsel.

Kjøper plikter til enhver tid å holde seg oppdatert på vilkårene i denne avtalen. Oppdaterte betingelser vil være tilgjengelig på Uenos hjemmesider.

Denne avtalen og dens vilkår anses som akseptert i sin helhet ved bestilling.

2. Kontaktinformasjon
Kunden plikter å melde fra til Ueno ved adresseendringer eller endring av kontaktperson eller e-postadresse til kontaktperson. Kunden er selv ansvarlig for at informasjon som oppgis til Ueno er riktig til enhver tid.

Kunden plikter å holde kontaktinformasjonen knyttet til et domenenavn oppdatert. Endringer av domeneinformasjon sendes til Ueno som så oppdaterer hos den aktuelle domenenavnsforvalteren (f.eks. Norid). Det er kundens ansvar å forsikre seg om at endringer vi videreformidler til domenenavnsforvalter er utført i samsvar med innsendt informasjon. Det sendes en skriftlig bekreftelse på e-post til kunden når endringer er utført.

For enkelte generiske domenenavn kan endring av kontaktinformasjon knyttet til domenenavnet utføres av kunden i kundeweb. Dersom kunden selv velger å gjøre slike endringer aksepterer kunden at dette i enkelte tilfeller innebærer at domenet blir låst for flytting i opptil 60 dager (med virkning fra og med 1. juni 2016).

3. Passord
Kunden er ansvarlig for at tildelt brukerinformasjon og passord oppbevares forsvarlig og ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.

4. Videresalg
Det er ikke tillatt å videreselge de tjenester som er kjøpt eller leid av Ueno med mindre det foreligger en særskilt, skriftlig avtale som tillater dette.

Bruk av annen fakturamottaker enn den juridiske domeneabonnenten regnes ikke som videresalg og er tillatt. Dette gjelder også dersom bare enkelte tjenester knyttet til domenenavnet faktureres til annen mottaker enn domeneabonnenten selv. Domeneabonnenten har likevel det juridiske ansvaret for domenet, og står økonomisk ansvarlig for betaling av abonnementer knyttet til domenenavnet dersom oppgitt, alternativ fakturamottaker ikke betaler.

5. Bestilling
Bestilling av varer og tjenester kan gjøres elektronisk pr. web, e-post, telefon eller faks. Ordrebekreftelse og bekreftelse på åpning av ny avtale sendes kunden på e-post. Det er kundens ansvar å påse at de tjenester som er beskrevet i ordrebekreftelsen/leveringsbekreftelsen stemmer med den bestilte tjenesten.

6. Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Fakturering skjer forskuddsvis for en periode av gangen, med mindre annet er avtalt. Faktura sendes pr. post eller e-post og innbetaling skjer ved betaling av giro eller ved online betalingstjenester (kreditt-/debetkort) for de tjenester hvor dette er mulig.

Utsendte fakturaer må under ingen omstendigheter returneres. Dersom faktura avvises av kunden som følge av manglende påført referansenummer eller andre feil på faktura, MÅ det sendes skriftlig søknad om kreditnota (gjerne som e-post til faktura@Ueno.no). Fakturaer som sendes i retur uten at det er søkt om eller innvilget kreditnota blir ikke behandlet, og fakturakravet vil bli opprettholdt. Ved innvilget kreditering får du tilsendt kreditnota på hele eller deler av beløpet. Kunden beholder i alle tilfeller originalfaktura.

Priser er beskrevet på Uenos hjemmesider. Alle priser og produktinnhold kan endres av Ueno med 30 dagers varsel. Endring av priser trer i kraft fra og med neste betalingsperiode. Varsling av endring i pris eller produktinnhold og funksjoner kunngjøres på Uenos internettsider.

7. Abonnement og oppsigelse
Alle våre tjenester er abonnementstjenester som automatisk fornyes for ny periode dersom vi ikke har mottatt skriftlig oppsigelse før utløpet av en periode.

Ved oppsigelse eller overgang til rimeligere tjeneste refunderes ikke forskuddsbetalt beløp. Selger kan si opp abonnementsforholdet med en måneds varsel.

Det må sendes skriftlig oppsigelse selv om tjenesten er flyttet til annen leverandør. Det er ikke mulig for Ueno å fange opp flytting av tjenester med mindre vi har mottatt en skriftlig oppsigelse eller avtalen er merket som kansellert i Kundeweb. Unntatt fra dette er årsavgift for domenenavn.

For alle våre egenutviklede løsninger (heriblant Oxocon Business, Oxocon Shop og Oxocon Newsdesk) samt skreddersydde systemer gjelder en minimum avtaletid på 12 måneder.

For webhotell og VPS er det en minimum avtaletid på 1 måned. Lengre avtaletid gjelder dersom dette er angitt ved bestilling.

For colocation gjelder en bindingstid på minimum 12 måneder for enkeltservere. For hele rack gjelder en minimums bindingstid på 36 måneder.

For øvrige tjenester gjelder en minimum avtaletid på 12 måneder med mindre annet er avtalt. Ved betaling av etableringspris (ikke inkludert design- eller utviklingsoppdrag) bortfaller bindingstiden, med mindre annet er avtalt. Etableringsprisen varierer fra produkt til produkt.

Pris på abonnementstjenester vil i de fleste tilfeller avhenge av valgt avtaleperiode, og kunden er derfor pliktig å betale for hele inneværende avtaleperiode.

I enkelte tilfeller kan det avtales kortere eller lengre bindingstid. Dette skal i hvert enkelt tilfelle være angitt i egen, skriftlig avtale.

Kunden har selv ansvar for å hente ut en sikkerhetskopi av data (f.eks. nettsider, e-post, databaser og filer) knyttet til abonnementet, dersom kunden ønsker å bevare disse etter at abonnementet er avsluttet. Abonnementer som leveres som en tjeneste (Software as a service, eller SaaS) er ikke tilgjengelig for nedlasting. Eksempler på slike tjenester er tjenester knyttet til webbaserte administrasjonssystemer, som publiseringsløsninger og nettbutikker.

8. Regler for angrerett
Registrering av domenenavn er ikke en vare, men en tjeneste levert elektronisk. En elektronisk levert tjeneste kan ikke returneres, og domenenavn faller derfor ikke inn under kjøpslovens angrerett.

For varer som faller inn under kjøpslovens regler om angrerett er det en angrefrist på 14 dager. Angrerettloven gjelder forbrukerkjøp, det vil si at tjenesten er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Bedrifter, organisasjoner og foreninger har følgelig ikke angrerett.

9. Ansvar for innhold og informasjon
Det er kjøpers ansvar å legge inn og oppdatere informasjon på sine hjemmesider. Ueno eller Uenos partnere kan bistå med dette. Kunde belastes da etter de til enhver tid gjeldende priser for konsulentarbeid.

Dersom kjøper legger ut nettsider eller programvare som forårsaker feil eller problemer på Uenos servere og utstyr, forbeholder Ueno seg retten til å stenge kjøpers tjenester umiddelbart, inntil årsaken til problemet er fjernet.

Alt innhold kunden legger ut på Uenos servere er kundens ansvar. Kunden beholder selv eierskapet og opphavsretten til det som legges ut.

Kunden har selv det redaksjonelle ansvaret for innholdet på sine hjemmesider, og er forpliktet til å påse at materiale som publiseres eller henvises til fra kundens nettside skal være i overenstemmelse med norsk lovgivning. Ueno forbeholder seg retten til midlertidig eller permanent stenging av hjemmesider med innhold som åpenbart er i strid med gjeldende lover og regler. Kunden vil i disse tilfellene alltid bli orientert om bakgrunnen for stengningen. Kunden har ikke krav på erstatning eller refusjon av innbetalt abonnementsavgift for tjenesten som følge av slik stengning.

Nettsider som inneholder kode som ikke er sikret og som kan misbrukes av hackere eller spammere er ikke tillatt, og kan medføre stenging av nettstedet inntil problemet er rettet. I grove tilfeller kan publisering av slik kode medføre permanent utestengelse. Ansvaret for at koden er sikret mot å bli utnyttet av tredjepart ligger på kunden, med unntak av systemer som benytter publiseringsløsninger utviklet av Ueno, og hvor ansvaret er regulert i egen avtale som beskriver hvilke sikkerhetsgarantier som gjelder.

Det er ikke tillatt å benytte Uenos servere og utstyr for å legge ut informasjon, materiale eller henvisninger som eksempelsvis (men ikke er begrenset til):
- viser pornografisk materiale
- kan virke krenkende på andre mennesker eller grupper av mennesker
- viser eller handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn, andre mennesker eller dyr
- fremstår som diskrimerende
- er egnet til å utsette andre mennesker for umoralsk eller skadelig påvirkning

Det er ikke tillatt å benytte servere eller utstyr tilhørende Ueno eller tilkoblet Uenos utstyr til å tilegne seg ulovlig tilgang til systemer tilhørende Ueno, Uenos kunder eller utenforstående.

Klager eller mistanke om misbruk av våre tjenester kan medføre øyeblikkelig stenging i levering av tjenesten. Det gis ingen refusjon ved stenging som følge av lovbrudd eller brudd på vilkårene beskrevet i vilkårene! I tillegg vil kunden bli holdt ansvarlig for de kostnader Ueno er påført som følge av avtalebruddet.

Det er ikke tillatt å bruke Uenos tjenester for. Det er sperret for denne typen trafikk både inn og ut av våre nett.

Det er ikke tillatt å åpne DNS-servere for rekursive oppslag uten særskilt, skriftlig avtale om dette. Autoritative DNS-servere er tillatt. I praksis betyr dette at DNS-servere kun skal svare på oppslag når sonefilen for domenet ligger på serveren. Serveren skal ikke videresende forespørsler om ikke-lokale soner til andre servere når forespørselen kommer fra andre subnett og ip-adresser enn Uenos egne.

Ueno har eiendomsrett og/eller bruksrett til all eksisterende og framtidig programvarekode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for kjøperen. Dette inkluderer også nettsider og publiseringssystemer, e-postsystemer, netthandelsløsninger og lignende som er enten helt eller delvis utviklet eller tilrettelagt av Ueno.

Bruk av maler, design og applikasjoner levert av tredjepart, men som er gjort tilgjengelig på våre servere, er en sak mellom kunden og utgiver. Uenos oppgave er i dette tilfellet å levere den tekniske plattformen og eventuelle systemer som forenkler installasjonen for kunden, mens selve bruken av tredjepartsmaler eller -applikasjoner er en sak mellom bruker og utgiver. Innhold og løsninger utgitt av tredjepart er ikke nødvendigvis gjennomgått og kvalitetssikret av oss. Det er også brukers ansvar å forsikre seg om at eventuell programkode, bilder, video og lignende som er en del av disse applikasjonene er levert med nødvendige lisenser og bruksrettigheter. Dette omfatter også, men er ikke begrenset til, applikasjoner og installasjonsprogram som Sitebuilder, cPanel, Plesk og Fantastico.

10. Backup av kundens data
Selger tar jevnlig backup av alle data som ligger på sine kundeservere. Frekvens for backup kan variere avhengig av hvilken server og hvilke systemer det er snakk om. Opplysninger om backupfrekvens for bestemte nettsider eller e-postkontoer oppgis på forespørsel.

Kunden er likevel forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av alle sider, filer og informasjon som publiseres gjennom Uenos servere og til å ha en oppdatert kopi av alle egne data.

Kunden har ikke krav på erstatning eller tilbakebetaling som følge av direkte eller indirekte tap av data - inkludert, men ikke begrenset til, e-post, innhold på hjemmesider eller andre filer kunden lagrer på Uenos servere.

Gjenoppretting av data fra sikkerhetskopi, og hvor årsaken til gjenoppretting ikke skyldes forhold på Uenos side, belastes kunden etter medgått tid (normalt en time hvis ikke annet er avtalt på forhånd).

I tilfeller hvor sikkerhetskopi består av en serveravbildning (ikke kopi av enkeltfiler eller enkeltkontoer) kan vi normalt ikke bistå med rekonstruksjon av data for den enkelte kunder. På tjenester dette gjelder selges kontobackup som egen tjeneste.

11. Registrering og vedlikehold av domenenavn
Sålenge Ueno står som ansvarlig registrar for et domene, vil vi påse at kundens domener blir vedlikeholdt og opprettholdt. Dersom kunden ikke betaler vedlikeholdsavgift for et domenet innen utløpsdato på OPPRINNELIG faktura anses domenet som oppsagt og vil ikke bli opprettholdt. Har kunden misligholdt sine betalingsforpliktelser på andre tjenester fakturert av Ueno, vil domener tilhørende kunden ikke bli vedlikeholdt før alle utestående fakturaer er betalt.

Ueno kan, selv om faktura på vedlikehold ikke er betalt, kreve betaling for opprettholdte domener. Domener som ikke ønskes vedlikeholdt av kunden, må avbestilles skriftlig senest en måned før domenets utløpsdato.

Kunden har selv det fulle og hele ansvar for å påse at domenenavn blir vedlikeholdt. Kunden har ikke rett på erstatning for domener som ikke er vedlikeholdt.

Ved registrering av domener benyttes en tredje part for registrering av domener. Dette kan være myndighet for forvaltning av domenenavn (f.eks. Norid), eller en registrar som tilbyr registrering av generiske eller landsspesifikke domenenavn, og hvor Ueno opptrer som en forhandler. Ved registrering gjelder de regler som er fastsatt av forvalter eller registrar og som gjelder for det aktuelle toppnivået (se f.eks. norid.no for regler for registrering av norske domenenavn (.no) og icann.com eller gjeldende registrar for informasjon om regelverket knyttet til generiske navn). Ueno står ikke ansvarlig for feil som skyldes forhold hos domeneforvalter eller annen tredjepart, uansett årsak.

12. Oppetidsgaranti og servicevindu
Ueno garanterer at alle webhotell- og e-posttjenester er tilgjengelig 99,9% av tiden. Måleperiode for oppetid er hver kalendermåned.

Søndag fra kl. 00.00 til kl. 06.00 og mandag fra kl. 00.00 til 06.00 er såkalte servicevinduer hvor tjenestene kan tas ned for vedlikehold og service. I tillegg forbeholder Ueno seg retten til å foreta kritiske sikkerhetsoppgraderinger utenfor de angitte servicevinduene. Nedetid i disse periodene regnes ikke som nedetid i forhold til oppetidsgarantien.

13. Henvendelser til Ueno
Ved behov for brukerstøtte skal kunden henvende seg til Uenos supporttjeneste. Supporttjenesten er tilgjengelig via Uenos websider og på e-post.

Feil skal meldes via de varslingssystemer som er angitt på våre nettsider.

Ufin og sjikanerende språkbruk aksepteres ikke i henvendelser til Ueno. Henvendelser som inneholder ufin og/eller sjikanerende språkbruk, urimelige krav og/eller urimelige påstander vil bli slettet uten å bli besvart. I ekstreme tilfeller eller gjentatte urimelige påstander og/eller krav vil abonnementet kunne bli stengt umiddelbart.

14. Faktura og betaling
Faktura sendes ut på e-post eller på papir i posten. Ved bruk av papirfaktura tilkommer et fakturagebyr. Papirfaktura er kun tilgjengelig for kunder med postadresse i Norge.

Kunder som kun aksepterer faktura i EHF-format blir belastet med et fakturagebyr på kr. 290,-.

Gyldige betalingsmetoder er bankkort, PayPal og innbetaling til bankkonto. Betaling til bankkonto er kun tilgjengelig for kunder i Norge som betaler via en norsk bank.

Fakturamottaker må være et selskap eller en privatperson med adresse i Skandinavia (Norge, Sverige, Danmark).

Fakturamottaker trenger ikke være den samme som den som står som juridisk eier av et domenenavn (alternativ fakturamottaker). For tjenester knyttet til domenenavn er det imidlertid eieren av domenet som står økonomisk ansvarlig for betaling av tjenestene dersom fakturakontakt ikke betaler for tjenesten(e).

Dersom kunden velger en fakturametode som innebærer merkostnader/tilleggsavgift, slik tilfellet kan være for for eksempel SWIFT, må kunden påse at disse kostnadene blir belastet kunden og ikke Ueno. I motsatt fall vil kostnaden bli trukket fra det innbetalte beløpet ved registrering. Kunden risikerer da at fakturaen blir registrert som bare delvis betalt.

15. Mislighold og manglende betaling.
Ved mislighold eller manglende betaling sender Ueno purring pr. brevpost eller e-post, avhengig av hvilken fakturametode kunden har valgt. Kunder som har valgt e-postfaktura vil motta purringer på e-post (det blir ikke sendt egen purring som brevpost). Ved purring, og når det har gått 14 dager etter opprinnelig forfall, tilkommer et purregebyr tilsvarende 1/10 av den til enhvert tid gjeldende inkassosatsen.

Dersom verken faktura eller purring blir betalt, vil saken bli sendt videre til inkassatorisk inndrivelse, med tillegg av renter og tilleggsgebyr. For privatpersoner tillegges dette gebyret tidligst 14 dager etter forfall på siste utstedte purring. For næringskunder tillegges gebyret 7 dager etter forfall på siste utstedte purring, dersom betaling ikke har skjedd.

Ueno forbeholder seg retten til å stenge all levering av tjenester til kunden ved mislighold eller manglende betaling.

Ved gjenåpning av stengt avtale tilkommer et åpningsgebyr. For næringskunder er dette gebyret satt til kr. 990,-. Gebyr for gjenåpning blir sendt som egen faktura. Betales ikke denne fakturaen vil avtalen igjen bli stengt. Det blir ikke sendt påminnelse på gjenåpningsgebyr i forkant av slik stenging. Gjenåpning av avtale som er stengt som følge av manglende betaling av gjenåpningsgebyr, innebærer nytt gjenåpningsgebyr.

Data knyttet til kundens abonnement, slik som nettsider, e-post, databaser, filer m.m., blir slettet fra servere dersom kundens betalingsforpliktelser er misligholdt. Når abonnementet er slettet, kan dataene ikke lenger rekonstrueres.

Tilgang til servere og annet utstyr som er plassert i Uenos lokaler vil bli sperret/nektet når leie for plassering av slik utstyr ikke er betalt. Utstyr som ikke er hentet eller hvor leie ikke er betalt blir tatt i pant og avhendet. Eventuelle inntekter fra salg av slik utstyr vil gå til dekning av utestående poster.

Strøm- og nettverkstilgang for servere og annet utstyr som er plassert i Uenos lokaler vil bli frakoblet når leie ikke er betalt.

16. Feil og mangler, rett til erstatning
Ved vesentlige feil eller mangler på de tjenester som leveres av Ueno, herunder brudd på oppetidsgarantien, kan kjøper kreve erstatning. Erstatningsbeløpet er alltid begrenset oppad til den avgift kunden har betalt for den berørte tjenesten i tidsrommet hvor feilen oppstod.

Ueno er ikke under noen omstendigheter erstatningspliktig for tap av omsetning, tap av data eller andre direkte eller indirekte forhold som har inntruffet eller kan inntreffe som følge av feil eller mangler ved de tjenester Ueno leverer.

Ueno er ikke under noen omstendigheter erstatningspliktig for tap av omsetning, tap av data eller andre direkte eller indirekte forhold som har inntruffet eller kan intreffe som følge av feil eller mangler ved de tjenester som leveres av tredjepart, herunder de domeneforvaltere/registrarer som benyttes ved registrering av domenenavn.

17. Spam/masseutsendelse av e-post
Det er ikke tillatt å benytte Uenos servere eller utstyr for utsendelse av søppelepost (spam). Slik bruk vil medføre umiddelbar stengning av tjenestene. Dette inkluderer også nyhetsbrev dersom omfanget er større enn 100 mottakere pr. utsending. Oppsett av e-postadresser som er satt opp med videresending til et stort antall brukere er heller ikke tillatt når antall mottakere totalt overstiger 100 brukere.

For utsendelse av nyhetsbrev med mer enn 100 mottakere må kundeservice kontaktes for tillatelse i forkant. Vi har egne systemer som kan håndtere dette dersom e-postlisten ellers er i tråd med norsk lovgivning.

Det er ikke tillatt å bruke våre servere for relay av maillister, nyhetsbrev eller annen form for masseutsendelse av mail sendt fra ekstern mailserver/maskin. Denne typen misbruk av våre tjenester uten særskilt avtale medfører tilleggsfaktura basert på antall e-post, og med en minimumspris på kr. 10.000,-, deretter beregnes en tilleggspris for hver enkelt mail som er sendt/forsøkt sendt via våre systemer på kr. 1,- når totalt antall mail overstiger 1.000.

18. Overdragelse av rettigheter og plikter
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser beskrevet i denne avtalen, uten skriftlig samtykke fra Ueno. Dersom Ueno endrer eierstruktur overdras kundeforholdet automatisk til den nye eierstrukturen som måtte oppstå.

19. Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos underleverandør, krig, naturkatastrofer eller etthvert annet forhold som regnes som force majeure.

20. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan partene kreve at tvisten skal søkes løst
ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Kristiansand vedtas som verneting.